Công ty Cổ phần Quốc tế Kent tổ chức Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2019

Ngày 01/06/2019 đã diễn ra Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty Cổ phần Quốc tế Kent (01 thành viên của Công ty Du lịch Vietravel), Đại hội đã thông qua nhiều nội dung quan trọng. Theo đó, ông Nguyễn Quốc Kỳ - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Du lịch Vietravel được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Quốc tế Kent.
 

Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần Quốc tế Kent đã thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2018 và phương hướng kế hoạch hoạt động 2019 – 2024. Đồng thời Đại hội đã bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ (2019 -2024) với thành phần như sau:

DANH SÁCH ỨNG VIÊN TRÚNG CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ (2019-2024):
 

1. Ông Nguyễn Quốc Kỳ (Chủ tịch)
2. Ông Kam Hing Nam (Thành viên)
3. Ông Nguyễn Hùng Sơn (Thành viên)
4. Ông Vũ Đức Biên (Thành viên)
5. Ông Phạm Minh Huy (Thành viên)
6. Ông Lã Quốc Khánh (Thành viên độc lập Hội đồng quản trị)
DANH SÁCH ỨNG VIÊN TRÚNG CỬ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2019 – 2024:1. Bà La Huệ (Trưởng Ban)
2. Bà Trần Thị Hồng Giang (Thành viên)
3. Bà Trần Thị Thúy An (Thành viên)
 

Hội đồng quản trị cũng đã thông qua việc bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Hồng Loan giữ chức vụ Hiệu trưởng nhà trường.
 
Theo: www.vietravel.com

Kent International College