CƠ CẤU NHÂN SỰ

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Mr. Dennis KAM

 

HIỆU TRƯỞNG DANH DỰ
Giáo sư Robert P Greenwood

HIỆU TRƯỞNG
ThS. Nguyễn Thị Hồng Loan

Sơ đồ tổ chức Kent

doingugiangvien