Đăng Ký Ứng Cử Ban Chấp Hành Hội Sinh Viên - Kent International College