Hiệu lực: 16/04/2018 đến hết 31/12/2018.
Lưu ý: Học phí tính ở năm nhập học sẽ được áp dụng cho toàn thời gian khóa học, không thay đổi theo năm.
CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN THỰC HÀNH QUỐC TẾ/ LẤY BẰNG ĐÔI ADVANCED DIPLOMA CỦA NCFE (Anh Quốc)
Đơn vị tính: triệu đồng CT/ Năm Nhập học 2018 Mức chiết khấu Nhập học 2019 Mức chiết khấu Nhập học 2020 Mức chiết khấu
Mức học phí chuẩn cho năm học 138 138 145
Mức học phí để tính chiết khấu nếu đóng phí trong năm 2018 120   tặng 15% nhân dịp kỷ niệm 15 năm thành lập trường 120 120
Đóng phí 1 lần trong năm 2018 khi đăng ký học 108 10% 96 20%/ 120 30%/ 138 90 25%/ 120 38%/ 145
Đóng phí 2 lần trong năm 2018 & đầu năm 2019 57/ lần 114 toàn khóa 5% N/A N/A
Đóng phí theo năm 40/ lần 120 toàn khóa N/A N/A
Đóng phí 1 lần trước 30/6/2018 102 15% 96 20%/ 120 30%/ 138 90 25%/ 120 38%/ 145
CHƯƠNG TRÌNH DỰ BỊ ĐẠI HỌC (IFC)
CT/ Năm Nhập học 2018 Mức chiết khấu Nhập học 2019 Mức chiết khấu Nhập học 2020 Mức chiết khấu
Mức học phí để tính chiết khấu nếu đóng phí trong năm 2018 136   136 (145 nếu đóng 2019) 136 (155 nếu đóng 2020)
Đóng phí 1 lần trong năm 2018 khi đăng ký học 122,5 10% 102 25%/ 136 30%/ 145 95 30%/ 136 38%/ 155
Đóng phí 2 lần trong năm 2018 & đầu năm 2019 64,6/ lần 129,2 toàn khóa 5% N/A N/A
Đóng phí 1 lần trước 30/6/2018 115,6 15% 102 25%/ 136 30%/ 145 95 30%/ 136 38%/ 155
                                 Dành cho Lớp cơ bản (tiếng Anh IELTS 4.5)
Theo học phần Môn học Học phí
Học phần 1 -          Kỹ năng Tiếng Anh và Luyện thi IELTS 36.000.000đ
Học phần 2 -          Tiếng Anh Học thuật -          Vi tính Căn bản 35.000.000đ
Học phần 3 -          Nghiên cứu Học thuật và Kỹ năng Giao tiếp -          Toán Căn bản 35.000.000đ
Học phần 4 -          Quản trị Kinh doanh Căn bản -          Kinh tế học và Kế toán Căn bản 30.000.000đ
TỔNG   136.000.000đ
                                  Dành cho Lớp nâng cao (tiếng Anh IELTS 6.0)
Theo học phần Môn học Học phí
Học phần 2 -          Tiếng Anh Học thuật -          Vi tính Căn bản 35.000.000đ
Học phần 3 -          Nghiên cứu Học thuật và Kỹ năng Giao tiếp -          Toán Căn bản 35.000.000đ
Học phần 4 -          Quản trị Kinh doanh Căn bản -          Kinh tế học và Kế toán Căn bản 30.000.000đ
TỔNG   100.000.000đ