Học phí – Kent International College


* Hiệu lực: 16/04/2018 đến hết 31/12/2018.

Lưu ý: Học phí tính ở năm nhập học sẽ được áp dụng cho toàn thời gian khóa học, không thay đổi theo năm.

CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN THỰC HÀNH QUỐC TẾ/ LẤY BẰNG ĐÔI ADVANCED DIPLOMA CỦA NCFE (Anh Quốc)

Đơn vị tính: triệu đồng

CT/ Năm

Nhập học 2018 Mức chiết khấu Nhập học 2019 Mức chiết khấu Nhập học 2020 Mức chiết khấu
Mức học phí chuẩn cho năm học 138 138 145
Mức học phí để tính chiết khấu nếu đóng phí trong năm 2018 120

 

tặng 15% nhân dịp kỷ niệm 15 năm thành lập trường 120 120
Đóng phí 1 lần trong năm 2018 khi đăng ký học 108 10% 96 20%/ 120

30%/ 138

90 25%/ 120

38%/ 145

Đóng phí 2 lần trong năm 2018 & đầu năm 2019 57/ lần

114 toàn khóa

5% N/A N/A
Đóng phí theo năm 40/ lần

120 toàn khóa

N/A N/A
Đóng phí 1 lần trước 30/6/2018 102 15% 96 20%/ 120

30%/ 138

90 25%/ 120

38%/ 145

CHƯƠNG TRÌNH DỰ BỊ ĐẠI HỌC (IFC)

CT/ Năm Nhập học 2018 Mức chiết khấu Nhập học 2019 Mức chiết khấu Nhập học 2020 Mức chiết khấu
Mức học phí để tính chiết khấu nếu đóng phí trong năm 2018 136

 

136

(145 nếu đóng 2019)

136

(155 nếu đóng 2020)

Đóng phí 1 lần trong năm 2018 khi đăng ký học 122,5 10% 102 25%/ 136

30%/ 145

95 30%/ 136

38%/ 155

Đóng phí 2 lần trong năm 2018 & đầu năm 2019 64,6/ lần

129,2 toàn khóa

5% N/A N/A
Đóng phí 1 lần trước 30/6/2018 115,6 15% 102 25%/ 136

30%/ 145

95 30%/ 136

38%/ 155

                                 Dành cho Lớp cơ bản (tiếng Anh IELTS 4.5)

Theo học phần Môn học Học phí
Học phần 1 –          Kỹ năng Tiếng Anh và Luyện thi IELTS 36.000.000đ
Học phần 2 –          Tiếng Anh Học thuật

–          Vi tính Căn bản

35.000.000đ
Học phần 3 –          Nghiên cứu Học thuật và Kỹ năng Giao tiếp

–          Toán Căn bản

35.000.000đ
Học phần 4 –          Quản trị Kinh doanh Căn bản

–          Kinh tế học và Kế toán Căn bản

30.000.000đ
TỔNG   136.000.000đ

 

                                Dành cho Lớp nâng cao (tiếng Anh IELTS 6.0)

Theo học phần Môn học Học phí
Học phần 2 –          Tiếng Anh Học thuật

–          Vi tính Căn bản

35.000.000đ
Học phần 3 –          Nghiên cứu Học thuật và Kỹ năng Giao tiếp

–          Toán Căn bản

35.000.000đ
Học phần 4 –          Quản trị Kinh doanh Căn bản

–          Kinh tế học và Kế toán Căn bản

30.000.000đ
TỔNG   100.000.000đ
Theo dõi và chia sẻ: