Diploma of Hospitality – Cử nhân Quốc tế ngành Quản trị Nhà hàng và Bar Quốc tế – Kent International College

Diploma of Hospitality – Cử nhân Quốc tế ngành Quản trị Nhà hàng và Bar Quốc tế